Underskott i socialnämnden större än prognostiserat

Läget i Tyresö kommuns socialnämnd är allvarligt. Prognosen för året pekar mot ett underskott på drygt 33 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än tidigare bedömningar. Nu tas krafttag för att komma till rätta med situationen.

Socialnämndens verksamhet har under lång tid haft svårt att nå en budget i balans. En färsk prognos visar att årets underskott blir omkring 33 miljoner kronor. Härutöver finns också drygt 12 miljoner i minskade intäkter från Migrationsverket. Vad som gjort att kostnaderna ökat mer än beräknat ska nu analyseras noggrant och brett.

Utöver redan beslutade åtgärder som behöver genomföras för att få effekt krävs tillika att alla chefer och medarbetare tillsammans snabbt tar fram och hittar nya effektivare sätt att arbeta, på alla nivåer i organisationen.

– Socialnämndens verksamhet är lagstyrd och att bedöma människors behov av stöd och hjälp är problematiskt, inte minst i en växande kommun som Tyresö. Men det är absolut ingen ursäkt. När underskotten upprepar sig år för år och dessutom accelererar i omfattning tyder det på oförmåga att göra realistiska bedömningar och att hålla i pengarna. Vad som inte fungerar i styrning och varför våra kostnader ligger så högt i jämförelse med grannkommuner ska vi nu gå till botten med. Tyresöborna ska kunna lita på att skattepengarna används på rätt sätt. Vi ska vända på varje sten, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

På grund av detta kommer också nämndens ordförande Andreas Jonsson (M) att lämna sitt uppdrag från 1 november.

– Ett nytt politiskt ledarskap behövs för att leda detta arbete. Det är både jag och Andreas Jonsson eniga om. Målet är att en ny ordförande tar vid från den 1 januari 2018. Till dess kommer vice ordförande Anna Lund (KD) att vara ställföreträdande ordförande, fortsätter Saweståhl.Publicerat: 2017-09-20 av Robert Skölin